Privacy verklaring

De Thuiscoach, gevestigd aan de Corantijn 63 B 1689 AN Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij doen ons uiterste best om hier zo zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan.

Contactgegevens:
De Thuiscoach
De Corantijn 63 B 1689 AN Zwaag
06-21447677 of 0229-313006
www.dethuiscoach.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Thuiscoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze ambulante begeleiding en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De Thuiscoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Thuiscoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de betaling door de gemeente voor de door u genoten Wmo zorg.
– U te kunnen bellen, bezoeken,schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– De Thuiscoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze samenwerking met de gemeenten.
– Het bijhouden van uw cliëntendossier.

 

Geautomatiseerde besluitvorming;
De Thuiscoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Thuiscoach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
De Thuiscoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn 15 jaar> Reden: wettelijk verplicht
Adres > Bewaartermijn 15 jaar> Reden: wettelijk verplicht
Electronisch cliëntendossier > bewaartermijn 15 jaar> Reden: wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Thuiscoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Thuiscoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Thuiscoach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Thuiscoach.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dethuiscoach.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Thuiscoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Thuiscoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dethuiscoach.com of via ons telefoonnummer, 06-21447677.