Privacy reglement vervolg

Persoonlijke gegevens

Alle gegevens zoals:

 • naam, adres, leeftijd
 • BSN nummer
 • bewijs van inschrijving zorg verzekeraar
 • nummer paspoort of ID bewijs,

Deze worden geregistreerd voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. De Thuiscoach heeft hiervoor een privacyreglement opgesteld.

Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. De medewerkers van De Thuiscoach hebben een beroepsgeheim, zonder uw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

In het dossier worden de relevante gegevens opgenomen. Wanneer de begeleiding is beëindigd, wordt het dossier afgesloten.

Na de laatste begeleidingsafspraak wordt de huisarts of verwijzer hiervan op de hoogte gesteld. Na afsluiting van het dossier is De Thuiscoach wettelijk verplicht deze vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering

U hebt het recht om uw dossier in te zien. Voor inzage van uw gegevens kunt u hierom vragen bij uw begeleider. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier.

Artikel 1

Algemene bepalingen

Terminologie en begripsbepaling van wet en reglement

A. Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

B. Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

C. Betrokkene: de natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen.

D. Verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.

E. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

F. Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

G. Verstrekken van gegevens aan derden: verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene

H. De wet: De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2

Werking en doel van de registratie: Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

1. In het reglement komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang zijn.

2. De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over betrokkenen ten behoeve van het goed functioneren van de hulpverlening en De Thuiscoach.

Artikel 3

De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens over de volgende categorieën van personen:

1. Cliënten

2. Het sociale systeem van cliënten

Artikel 4

De persoonsregistratie van De Thuiscoach, bestaat uit dossiers en een geautomatiseerde administratie, kan de volgende gegevens bevatten:

A. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.

B. Agenda’s van de medewerkers met hierin de cliënten en afspraken.

C. Cliënten dossiers:

 •  Aanmeldformulier
 •  Intakeformulier
 •  Begeleidingsplan
 •  Evaluaties
 •  Correspondentie met betrokken derden ( huisarts, bewindvoerders, etc.)

D. Notulen cliënt bespreking

Artikel 5

Het beheer van de persoonsregistratie

1. De maatschap De Thuiscoach draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

2. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennis nemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Artikel 6

Rechtstreeks toegang tot de persoonsregistratie heeft:

Artikel 4 a, b, c en d: De maatschap De Thuiscoach.

Artikel 7

Het uitwisselen van gegevens geschiedt alleen na toestemming van betrokkene en, in geval van een cliënt jonger dan 18 jaar, de wettelijke vertegenwoordigers. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 •  De betrokkene heeft voor de verwerking zijn toestemming gegeven.
 •  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 •  Het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 •  Het is noodzakelijk ter voorkoming of bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene.

Artikel 8

De begeleider is verplicht de betrokkene waarover gegevens worden opgenomen in het dossier mede te delen dat dit het geval is.

Artikel 9

Betrokkenen hebben, na een schriftelijk verzoek hierom, het recht om binnen vier weken na dat verzoek de geregistreerde gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen in te zien. Een afwijzing van dat verzoek dient met redenen te zijn omkleed.

Artikel 10

In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan betrokkene verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken of het verzet gerechtvaardigd is.

Artikel 11

Verwijderen van gegevens

1. Met toestemming van cliënt kunnen de gegevens overgedragen worden aan een andere hulpverlener.

2. In alle gevallen worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijke vastgestelde termijn vernietigd.

Artikel 12

Klachten procedure

Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast, of dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, is de klachten procedure van toepassing.

Artikel 13

Aanleveren van gegeven aan derden.

De Thuiscoach is wettelijk verplicht of vanwege de contracten met de gemeenten om deze gegevens aan te leveren.

Artikel 14

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014.

Artikel 15

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de maatschap De Thuiscoach.